Saturday, 18 February 2012

சத்தியமே சத்துரு

தன்னுடைய குற்றங்களை மறைக்க
மற்றர்களின் குற்றங்களையே பேசுபவர்கள்
தன்னுடைய பாவங்களை மறைத்து
மற்றவர்களைப் பாவி பாவி என பிரசங்கிப்பவர்கள்
தன்னுடைய அநீதியை மறைக்க
மற்றவர்களின் நீதியை அழிப்பவர்கள்
சத்தியத்தைப் பிரசங்கித்தாலும்
சத்தியமே அவர்களின் சத்துரு

No comments:

Post a comment