Saturday, 18 February 2012

உனது வாழ்க்கை

அழைப்பை,,,

சிந்திக்க மறந்துபோனவர்கள் பலர்
சிந்தித்தும் பறந்துபோனவர்கள் பலர்
சிந்தனையில் மரத்துப்போனவர்கள் பலர்
சிந்தித்தே மரித்துப்போனவர்கள் பலர்
சிந்தித்துச் சிறக்கச் செயல்படுவோரோ சிலர்
அழைப்பிற்காய் அர்ப்பணிப்பதும்
அர்ப்பணிப்பிற்காய் உயிர் கொடுப்பதும்
உயிர் கொடுத்தபின் அவரோடு உறவாடுவதுமே
உனது வாழ்க்கை

No comments:

Post a comment