Saturday, 21 July 2012

அனுமதி தா

மனிதனுக்கு

உயிரைக் கொடுத்தவன் உயிரையும் கொடுத்தான்

உலகினை வென்றும் இன்னும் உன்னிடம் தோற்கிறான்

உன்னில் நுழைய தன்னில் ஏதுமின்றி

உன்னிடமே கேட்கிறான் அனுமதி தா என்று

No comments:

Post a comment